ÖZEL KURSLAR, BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

MADDE 1-  Derneğin adı “Tüm Özel Kurslar, Birliği Derneği”dir.  (Kısaltılmışı: ÖZ-KUR-DER)  Merkezi Ankara’dır.  Derneğin yurt içinde şubesi açılabilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2-  Üyelerin ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, eğitim, öğretim, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, kanunlarla yasaklanmamış kurslar arasında belirli ve ortak gayeyi gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak kontrol ederek mevzuat yönünden yardımcı olmaktır.

 

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3-  Amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 

a) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile açılmasına müsaade edilen ve bu kanuna dayalı yönetmeliklere göre kurulup faaliyet gösteren Özel Kuruluşlar arasında eğitim – öğretim ve kültürel bakımdan ahenkli, düzenli bir çalışma sisteminin kurulması için çaba göstermek.

b) Öğretim konularında, üyelerinin beceri ve bilgilerinin gelişmeleri için her türlü yardımda bulunmak; gerektiğinde hem üyelerinin hem de aile fertlerinin kazanç düşünmeksizin eğitim ve öğretim, sosyal yardım,sportif faaliyetler için tesislerin kurulmasına katkıda bulunmak.

c) Hayır Kurumlarında barınan çocuklara ücretsiz kurs düzenlemelerini organize etmek.

d) Milli Eğitim Bakanlığından gerekli müsaade almadan eğitim öğretim faaliyeti gösteren kurumlarda ilgili incelemeleri yaparak gerekli görülenleri ilgili makama bildirmek.

e) Yurt içinde ve Yurt dışında Kursların amacını, hedefini ve çalışmalarını anlatmak için toplantı ve konferanslar düzenlemek; eğitim – öğretim konuları ile ilgili panel, münazara veya benzer ilmi toplantılar yapmak, gerektiğinde derneği tanıtıcı yayınlar yapmak, üye kurumlarımızın eğitim ve öğretim açısından gelişmelerini sağlamak için çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak ortak çalışmak.

f) Tecrübe ve kaliteyi artırıcı Merkezi Sınav Sistemleri niteliğinde deneme sınavları düzenlemek.

g) Komisyonlar kurarak ortak ders kitapları düzenlemek ve bunları M. E. B. Talim Terbiye Kurulu nezdinde inceleme ve onay çalışmalarını yapmak.

h) Atatürk İlke ve Prensipleri, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına katkıda bulunmak.

i) Dernekçe kullanılmak üzere menkul veya gayri menkul ile lüzumlu malzemeleri satın almak ve kiralamak.

j) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

l) Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

m) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

n) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p) Dernek üyelerinin kurum demirbaş ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

q) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

r) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşmektir,

s) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u) Dernek üyelerinin ve kurumlarının talebi doğrultusunda veya herhangi bir talep de söz konusu olmadığı durumlarda dahi üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, hak kaybını önleme amacıyla tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü girişimlerde bulunmak, gerek görüldüğünde yayınlanmış her türlü mevzuatla ilgili değişiklik veya düzeltme talebinde bulunma, dava açmak, yürütmeyi durdurma girişiminde bulunmak, üye kurumlar tarafından açılmış davalarda görüş ortaya koymak,

v) Üyelerin talebi doğrultusunda ve üye kurumlar adına Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleri yapmak ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yetkisi alabilmek için girişimlerde bulunmak, bu konuda komisyonlar oluşturmak, görev paylaşımı yapmak, yetki vermek, bu faaliyetler için gerekli harcamaları yapmak, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu  yetkisi alabilmek için her türlü girişimlerde bulunmak,

 

DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 4-  Derneğin ilk kurucuları hepsi T. C.  uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.

 

Adı Soyadı Baba Adı D.Tarihi ve yeri Mesleği Ev Adresi
Hilmi ALPAN Sadun 1956 Akşehir Kurs Sahibi Kızılırmak Cd. 64/8 Kocatepe Ank.
Coşkun KÖMÜRCÜ Hüseyin 1954 Gaziantep Kurs Sahibi Emek 4. cad.  54/5 Ankara
Hülya GÖKALAN Hasan 1954  İstanbul Kurs Sahibi Harbiye 66 Sitesi 4. Blok Kat:4 No: 8 Batıkent – Ankara
Metin ALPARSLAN Cevat Cahit 1967 Ankara Kurs Sahibi Bahçelievler Taşkent cad. 65/10 Ankara
Tunç CAN Şinasi 1965 Ankara Kurs Sahibi Konutkent Müjde evler  26/1  Ankara
Semra ARCAN Zeyrullah 1941 Devrek Kurs Sahibi Mithatpaşa cad.  21/7 Ankara
Lokman SİS Battal 1968 Şarkışla Sivas Kurs Sahibi Şevket Mh.Erdoğan Sk.71/14 K.Ören– Ankara
Mehtap KAYNAK Güngör 1962 Ankara Kurs Sahibi Yeşilyurt sok.  19/15 Çankaya-Ankara

 

ÜYELİK ŞARTLARI

MADDE 5-  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Özel çeşitli Kurs, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Uzaktan Öğretim yapan Kuruluşların, Kurucu Temsilcisi, Şirket ortağı Müdür veya kurumun yetkilendireceği kimse derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru, yazılı olup dernekçe hazırlanmış (Üyelik Giriş Belgesi)’ni  doldurmak ve imzalamak suretiyle olur.  Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.  Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları  şartı aranır.

 

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 6-  Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.  Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.  Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7-  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, ikametgahını yanlış bildirenler yönetim kurulu kararı ile çıkarılırlar. Yüklendiği aidatı  vadettiği dönemler içinde ve haklı bir sebep olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 8-  Derneğin organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL

MADDE 9-  Genel Kurul, dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi,bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri genel kurulundur.

MADDE 10- Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mart ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GÜNDEM

MADDE 11- Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 12- Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

KONGRE DİVANI

MADDE 13- Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantıya girerler.  Kongre dernek başkanı tarafından açılır.  Ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.  Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan, başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek <Kongre Divanı> teşkil edilir.

Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir.  Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan, Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalar.  Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 

 1. A) ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 14- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile valiliğe bildirilmesi zorunludur.

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 15- Yönetim Kurulu YEDİ ASİL ve BEŞ YEDEK üyeden oluşur.  Seçimler gizli oyla yapılır.  Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir.  Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek genel kurul kararlarını uygulamak yönetim kurulunun görevidir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında; kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan bir Başkan Yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç defa katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır.

 

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

MADDE  16-

 1. a) Denetleme Kurulu genel kurul tarafından seçilecek ÜÇ ASİL ve ÜÇ YEDEK üyeden kurulur. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından yılda en az iki defa denetlenerek sonuç bir rapor halinde genel kurula sunulur.
 1. b) Genel Merkez Denetleme Kurulu gerek gördüğü hallerde şubelerin hesap evrakları üzerinde denetleme yaparak genel merkez Yönetim Kuruluna sunar.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 17-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

 

ŞUBE ORGANLARI

MADDE 18- Her şubede şu organlar bulunur:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

 

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 19- Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir.  Şube yıllık olağan genel kurulu her üç yılda bir Genel Merkez Genel Kurul ayından en az iki ay önce olacak şekilde toplanır.  Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılması toplantı yeter sayısının hesabı toplantının yapılış usulü toplantıda görüşülecek konular ve kararlar, dernek genel kurulu ile ilgili maddeye göre yapılır.

 

 1. A) ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE VE MERKEZE BİLDİRİLMESİ

MADDE 20- Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile dernek şubesinin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile en büyük mülki amirliğe ve ayrıca merkeze bildirilmesi zorunludur.

 

 1. B) ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

MADDE 21- Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca üç yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilen BEŞ ASİL ve BEŞ YEDEK üyeden oluşur.  Seçimleri izleyen yedi gün içinde şube yönetim kurulunca seçilen üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer.

Şube yönetim kurulu şubeye ait iş ve işlemleri ve yönetim kurulunca yapılacak görevleri, şube aralarında münhasır olmak üzere dernek yönetim kurulunca tanınan yetkileri kullanarak tüzükte belirtilen esaslara ve Dernek Yönetim Kurulunun direktiflerine uygun olarak yerine getirir ve yürütür.

 

 1. C) ŞUBE DENETLEME KURULU

MADDE 22- Şube denetleme kurulu şube genel kurulunca, üç yıl görev yapmak üzere seçilen ÜÇ ASİL ve ÜÇ YEDEK üyeden oluşur.  Şube Denetleme Kurulu denetleme görevini şube, işlemleri münhasır olmak üzere Dernek Denetleme Kurulunun tabi olduğu hükümlere göre yapar.

 

ŞUBENİN GENEL KURULUDA TEMSİLİ

MADDE 23- Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

MADDE 24- Şubeler derneğin tutmakla yükümlü oldukları defterleri şubeler için tutarlar.

Şube organları bu tüzükte dernek organlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri şubeler için yapmakla yükümlüdürler.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulunun alacağı kararlardan hangilerinin kendi onayı ile uygulanacağını belirlemeye yetkilidir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 25- Derneğin gelirleri şunlardır.

 

 1. a) Üye aidatı (180,00 TL’ dir.) Üye Aidatları: Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir. Şubeler dernek aidatının % 50’ sini dernek merkezine gönderirler, % 50’ sini şube masrafları için kullanırlar. Şubeler yılsonunda harcama yapmadıkları miktarı dernek merkezine gönderirler.
 2. Bağışlar ve yardımlar
 3. Yemek, gezi, konser, balo, yayın v. s. faaliyetlerden elde olunan gelirler.
 4. Resmi ve Özel Kurum bağışları
 5. Lokal işletme gelirleri
 6. Diğer gelirler.

Eşya piyangosu, gezi ve kültür programları düzenleyerek veya görevlendirilecek kimseler eliyle kampanya şeklinde toplanacak para yardımı ve gelirlerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uyulması mecburidir.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

MADDE 26-Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

GELİR VE GİDERDE USÜL

MADDE 27-   Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğine Uygun) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliğine Uygun) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliğine Uygun) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliğine Uygun) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğine Uygun) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 28- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.  Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilir.

 

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 29- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan  dernek üyelerinden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.  İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır.  İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının 2 (iki) katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik Tasfiye Kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı genel kurulun kararına göre devredilir.

BORÇLANMA USULÜ

MADDE 30- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 31- İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar aşağıda gösterilen kurucu üyeler Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlendirilmişlerdir.

BAŞKAN Hilmi ALPAN
BAŞKAN YARDIMCISICoşkun KÖMÜRCÜ
GENEL SEKRETERHülya GÖKALAN
SAYMANMetin ALPARSLAN
ÜYEMehtap KAYNAK
ÜYETunç CAN
ÜYESemra ARCAN
ÜYELokman SİS

 

MADDE 32- Onur Üyeliği: Derneğin kuruluşunda görev alan, fakat üzerinde Kurs, Dershane, Etüt Eğitim Merkezi kuruculuğu bulunmayan eski üyelerimiz ile Türk Milli Eğitimine ve Derneğin amaçlarına katkı ve yardımı bulunan kişilere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, konuşma yapabilirler, ancak Genel Kurulda oy kullanamazlar, organlarına seçilemezler, ödenti vermezler, onursal üyelik verilenlere onur belgesi ve kimlik kartı verilir.

MADDE 33- Üst Danışma Kurulu: “Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmesine yardımcı olmak, derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak üzere en az üç kişiden olmak üzere Üst Danışma Kurulu oluşturulur. Üst Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi ve seçilecek kişinin görevi kabulüyle kurulur. Üyelik süresi iki yıldır. Boşalma halinde, seçilen yeni üye eski üyenin süresini tamamlar. Her üye birden çok dönemler için yeniden seçilebilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Toplantı ve çalışma şeklini Yönetim Kurulu belirler.” Üst Danışma Kurulunun alacağı kararlar tavsiye niteliğindedir.

 

MADDE 34- Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 35- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

31/03/2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri ve görevleri şunlardır:

 

BAŞKANHilmi ALPAN
II. BAŞKAN Orhan SÜT
SEKRETERFatih AKTEL
SAYMANMustafa GÜVENÇ
ÜYEAhmet ÖZTÜRK
ÜYEAhmet ÇEVİK
ÜYEYÜCEL YILMAZ

 

 Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Adresleri

 

Hilmi ALPAN : Atatürk Blv. Zafer Çarşısı Yanı Zaferİşhanı7/1-3 Kızılay/ANKARA
Orhan SÜT : Birlik Mah. 463 Cad. 21/4 Çankaya-ANKARA
FATİH AKTEL : Zeytinlik Mah. Fişekhane Cd. No:4 Bakırköy-İSTANBUL
Ahmet ÖZTÜRK : Abdülaziz  Mah. Hünkar Sok No:40 Meram/ KONYA
Mustafa GÜVENÇ : Menekşe 1 Sok. No: 10-B / 16 Kızılay / ANKARA
AHMET ÇEVİK : Söğütlüçeşme Cad..Karadut Sok. No.18 Kadıköy/İSTANBUL
YÜCEL YILMAZ : Atatürk Mah.Hamit Kaplan Cad.30/2 Karesi/BALIKESİR