ÖZ-KUR-DER 

TÜM ÖZEL KURSLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

 

DERNEĞİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR SONUCUNDA SONUÇLANDIRDIĞI VEYA TALEP OLARAK İLGİLİ MAKAMA BİLDİRMİŞ OLDUĞU GÖRÜŞLER

(FAALİYET RAPORU)

 

SAYGIDEĞER MESLEKTAŞLARIM,

– Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bir EĞİTİM,
– Yüreği insan sevgisiyle dolu, kişilikli, kendine güvenen bir İNSAN,
– Ailesini, milletini ve vatanını seven iyi bir VATANDAŞ,
– Hem kendisine hem de toplumun mutluluğuna katkıda bulunabilen,
– Araştırmacı düşünen ve daha ileri seviyede teknik, diğer ulusları zengin dil yapısıyla takip edebilme yeteneğine kavuşturabilmek ve iyi bir meslek adamı yetiştirmek için, eli her zaman öpülesi tecrübeli öğretmen ve idareci  kadromuzla birlik ve beraberlik ilkesiyle, inanarak, güvenerek, saygı duyarak hep birlikte bir çatı altında birleşerek bürokratik haksız rekabet, ekonomik problemler, sosyal güvenlik, hizmet içi eğitim, sosyal haklar gibi çeşitli sorunlarımızı çözmemiz için; Türkiye çapında tam bir birlik, beraberlik içerisinde kadrolaşma ve büyüme hedefiyle alınan kararlar doğrultusunda derneğimiz de bu sorunların yakın takipçisi olacaktır.

Mesleki sorunlarımızın ülke ve toplum sorunlarından bağımsız olmadığı görüşünden hareketle, bağımsız farklı görüş ve eğilimlerin kendisine ifade etmesine açık, çoğulcu katılımcı, yapısıyla; mesleğimizin bağımsızlığını öne çıkaran, meslek mensupları arasında rekabeti değil dayanışmayı gerçekleştirmek için

Mesleki ve toplumsal kültürü geliştirmeyi,
§ Mesleğin ahlâki (etik) kurallarını öne çıkarmayı,
§ İnsani olarak kendimizi, mesleki olarak toplumun yararını öne çıkaran bir anlayışı ve buna bağlı olarak mesleğimizin toplum nezdinde saygın olabilmesi için mesleki bilgilenmenin yanı sıra özellikle emeği ile geçinen insanların çalışma ve yaşamlarını direk ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda mesleki bilgilerimizin ışığında Sivil toplum örgütlenmeleri ile birlikte çalışma yapan, çözüm üreten ve bu konuların takipçisi olmayı;

Bütün meslektaşlarımızı birlikte çalışmaya ve üretmeye çağırıyoruz. Biliyoruz ki; bir kişinin eksik olması bir sesin eksik olmasıdır.       

Değerli Meslektaşlarım;

Yapmış olduğumuz dernek faaliyetlerinden bazıları aşağıdadır:

*       Genel merkezin iç yerleşim düzeni kuruldu (Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı Yanı Zafer İş Hanı No:7/22 Kızılay/ANKARA adresinde). Bütün dernek faaliyetlerinin tek bir adres altında yürütülmesine başlandı ve devam etmektedir.
*       Dernek üyesi kursların, kapılarına asılmak üzere ÖZ-KUR-DER kapı levhaları yaptırıldı. Ayrıca, üye kurumlara Üyelik Sertifikaları verilmeye başlandı.
*       Türkiye genelinde örgütlenme çalışmaları yapıldı. Bölge toplantıları yapılarak, dernek çalışmaları, toplantılara katılan kurslara anlatıldı. Çalışma grupları oluşturuldu.
*       Her branştaki kursların derneğimize üye olmaları için çaba gösterilmiştir.
*       Bölge toplantıları yapılarak kursların problemleri tartışılmış ve kurulan alt komisyonlarla sektörel problemlerimizin tespiti yapılmış; bunlardan bir kısmı giderilmiş, diğerlerinin de giderilmesi için stratejiler belirlenmiştir.
*       Dernek Basın ve Halkla İlişkiler Birimi aracılığı ile yerel medya kuruluşları kullanılmaya, kamuoyu oluşturulmaya başlandı. Radyo ve TV konuşmalarında, derneğimizin amaçları ve hedefleri anlatıldı. Değişik gazetelerde demeç ve haberler ile kursların genel sorunları, faaliyetleri halka duyurulmaya çalışıldı.
*       Kurumların ihtiyacı olan her türlü matbu evrak ve formların Dernek Genel Merkezi’nce e-mail, fax, kargo yoluyla karşılanması sağlandı.
*       Kaçak kurslarla mücadele etmek üzere komisyonlar kuruldu. Kaçak faaliyet gösteren kurs adı altında çalışan firmalar Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Valiliklere şikâyet edilerek suç duyurusunda bulunuldu. Bir kısmı kapattırıldı, bir kısmı yasal kurs haline getirildi.
*       Toplu kurs müfredatları kütüphanesi oluşturuldu. Talim ve terbiyeden alınan örnekler, bu kütüphanede isteyen üyelerin kullanımına açıldı. Kurslarda verilen derslerin müfredatları gözden geçirilerek güncelleme ve yenileme yapıldı.

*       Maliye Bakanlığının kurumlardan aldığı ruhsat harcı derneğimizin çalışmaları sonucu meslek kurslarının gelişmesi için kaldırıldı.
*       Tip yönetmeliğimiz günümüz koşullarına uygun olarak yeniden hazırlandı ve M.E.B.’na sunuldu.
*       Sınav usul ve esaslar ile ilgili mevzuat günümüz koşullarına uygun olarak yeniden hazırlandı ve M.E.B.’na sunuldu.

*       Standartlar yönergesi günümüz koşullarına uygun olarak yeniden hazırlandı ve M.E.B.’na sunuldu. 

*       Derneğimizin çalışması ve takibi sonucunda tekelleşmeye neden olan 200 metre ile ilgili yasak kaldırılarak 5002 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun’ da değişiklik yapılmıştı bu konuda yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve M.E.B.’na görüşümüz bildirilmiştir. 

*       Derneğimiz bünyesinde Muhasebe Mali Müşavirlik, Danışmanlık birimi oluşturulmuştur.

 *       XPERT EUROPEAN COMPUTER PASSPORT (Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu) verebilmek için yurt dışı anlaşmalar yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığımızdan gerekli izin ve müsaadeler alınmış, üyelerimizden isteyenler derneğimize müracaat ederek sınav merkezi olmuşlardır.

*       Yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) ve Türkçe için Dil Pasaportu (Dil Portföylü) verebilmek için derneğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza müracaat ederek komisyonun kuruluşunu sağlamış ve çalışmaları tamamlamış olup Bakanlıkça ara verilen çalışma için sonuçlandırılmak üzere M.E.B’na yeniden talepte bulunulmuştur.

*       Derneğimiz tarafından Maliye Bakanlığı nezdinde ciddi çalışmalar yapılarak KDV’nin %18 den %8’e indirilmesi sağlanmıştı yeniden TOBB ile iş birliği yapılarak %8 den % 1’e indirilmesi teklif edilmiştir.

*       Derneğimiz tarafından haksız rekabetle ilgili olarak belediyelerle ilgili davalar açılmış olup takip edilmektedir.

*       Derneğimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülerek aynı nitelikli kurslarda program ilavelerinde denetim elemanı raporu aranması kaldırılmış, Valilik oluruyla verilmesi sağlanmıştır.

*       Derneğimiz tarafından M.E.B ile görüşülerek Halk Eğitim Merkezlerinin , Çıraklık Yaygın Eğitimin programlarının 5580 sayılı yasaya tabi kurumlarca kullanılması sağlanmıştır.

*       Derneğimiz tarafından TOBB ile işbirliği yapılarak belediyelerden ruhsat alınmaması ve harç ödenmemesi sağlanmıştır.

 

 BÜROKRATİK PROBLEMLER 

 *       Mesleğimizi noksan eğitim ve çok ucuz fiyatla yürüten meslek mensuplarına engel olunması, bu amaçla ciddi yönetmelik ve denetimlere işlerlik kazandırılması arzumuzdur. 

*       Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüzce peş peşe getirilen bildirim formları ve istatistikî formlar kurumlarımızca büyük zaman, iş ve emek kaybına sebebiyet vermektedir. Mali konular, öğrenci, öğretmen ve kurumla ilgili bütün istatistik bilgilerin tek formda toplanmasının sağlanması arzumuzdur.

*       Özellikle yabancı dil ders kurslarımızın merkezi sistem sınavlarına müracaat yok denecek kadar az sayıda olmaktadır. Araştırmalarımıza göre bunun nedeni merkezi sistem sınavlarının başlangıcındaki düşüncesinden uzak ve hayret verici tutum ve davranış içerisinde, bilinçsiz ve eğiticilik ruhuna ayrıca ölçme-değerlendirmeye uygun olmayan bir şekilde yapıldığı gözlenmektedir. Bu da kamuoyunda Özel Öğretim Kursları Sertifikasına ilgisizliği (kurumlarımıza değil) ortaya koymaktadır. Bu da çok üzücü ve endişe verici bir konuma gelmiştir ki yabancı sertifikalara eğilimi arttırmıştır.

 

SOSYAL HAKLAR

*       Kurucu, müdür ve öğretmenlerimizin özel okullarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal imkânlarından yararlandırılması (Öğretmen evleri, paso vb.) arzumuzdur.

Biz kurum sahipleri, kurumlarımızı daha nitelikli ve saygıdeğer bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapan kişiler olarak Milli Eğitim Bakanlığını yanımızda görmek isteriz.  Kurumlarımızın birbirlerine saygı duymaları, yaptıkları çalışmaları desteklemelerini ve yeni dönemin herkese bol kazançlı ve sağlıklı bir çalışma ortamında geçmesini diliyoruz.