ÖZ–KUR–DER İLKELERİ 

 

Bu belge, Türk Milli Eğitimi’nin hedefleri doğrultusunda hizmet veren ve akademik başarılarını sürekli olarak yükseltmeye çalışan özel okulların aynı zamanda birer ticari kuruluş olarak ekonomik yapılarını korumalarına ve birbirleri ile iyi ilişiler kurmalarına olanak sağlayacak genel ilkeleri özetler.

 • Bu belge gücünü, gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Bu belgede yer alan ilke ve kuralların yüceliği; inancı, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.
 • ÖZKURDER üyeleri kendileri ve kuruluşları ile topluma, öğrencilerine, velilerine, çalışanlara ve diğer kurumlara karşı tüm eylem ve işlemlerinde iş ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesine çalışır.

 

 

AMAÇLAR

 1. ÖZKURDER Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmak.
 2. Özel Kurslar arasında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip, gelişmesine yardımcı olmak,
 3. İş Ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,
 4. Özel Kurslar arasında İş ahlakı ilkelerine uyulmasının sektörün tümünün gelişmesine olanak sağlayacağı ve kamuoyunda özel kursçuluğun tümüne duyulan güvenin artacağı bilincinin yerleştirilmesi.

 

Genel İlkeler

 

A. DÜRÜSTLÜK

Özel Kurslar, onurlu ve dürüst davranış kuralları çerçevesinde birbirleri ile sevgi, saygı ve işbirliği içinde olurlar.

 1. Özel kurslar hizmet sunumunda dürüst, güvenilir, açık sözlü olmalıdır. Bu ise Güvenilirlik, dürüst ve çıkar çatışmalarından arınmış olma yükümlülüğünü getirir.
 2. Özel kurslar gerek verdikleri eğitim ve öğrenim gerekse ticari ve mali konularda kendileri ya da diğer kurumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapamazlar, aldatıcı davranışlarda bulunamazlar.
 3. Özel kurs işletmeciliği sektörünün veya kurumlarının zarar görmemesi için gizli tutulması gereken hiçbir bilgiyi, belgeyi çıkarları için kullanmazlar.
 4. Özel Kurslar verdikleri eğitim ve öğretimin sorumluluk bilincini taşırlar.

 

B. HUKUKA SAYGI

Özel kurslar tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar.

Bu kapsamda;

 1. Yasaların ön gördüğü tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutamaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi veremezler.
 3. Yasaları ve dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine giremezler.

 

C. MESLEKİ YETERLİLİK VE ÖZEN

 1. Özel Kurs İşletmeciliği mesleği, meslek yasası gereği, yeterli bilgi ve donanıma sahip, mesleki ruhsatı olan meslek mensubu tarafından ifa edilmektedir. Mesleki yeterlilik, yüksek standartta eğitim, meslekle ilgili konularda staj, sınav ile çalışma deneyimi, yasa, tebliğ, genelgeler ve meslek standartları dahil bütün gelişmelerin takip edilmesini gerektirmektedir.
 2. Özel Kurs İşletmeciliği gerekli sunumlarında özen ve titizliği göstermeli, mesleki bilgi ve becerilerini öğrencileri ya da işverenlerine uygulamalı, mevzuat ve uygulamalardaki güncel gelişmeleri yakından takip etmelidir.
 3. Özel Kurs İşletmecileri mesleğini ifa ederken iç denetim planlaması yapmalı ve uygulamalıdır.
 4. Özel Kurs İşletmecileri, meslek örgütlerince yapılan eğitici kurs ve seminerlere katılmalı, meslekle ilgili gazete, dergi, bülten vb. yayınlar takip edilerek bilgi güncelliği korunmalıdır.
 5. Özel Kurslar yanlarında çalıştırdıkları personelin de çalışmalarının her aşamasında mesleki yeterlilik ve özene sahip olmalarını sağlamalıdırlar. 

 

D. SAYGINLIK

 1. Özel Kurslar kendisine, meslektaşlarına, öğrencilerine diğer kişi, kurum ve çalışanlarına karşı da saygılı olmalıdır
 2. Özel Kurslar hizmet sunumunda ve özel yaşamında mesleğin adına yakışır bir biçimde davranmalı, mesleğin saygınlığını yitirmesine neden olacak her hangi bir tutum ya da davranış içine girmemelidir.
 1. Özel Kurs İşletmecileri öğrencilerine, üçüncü kişilere,meslektaşlarına,çalışanlarınave topluma karşı saygınlığın kaynağı olarak sorumluluklarını her zaman yerine getirmelidir.
 1. Özel Kurs İşletmecileri özel yaşamında ve mesleğini uygularken kendine karşı saygılı olmayı unutmamalıdır. Örnek bir yaşam ve kişilik sergilemelidir. 

 

E. SORUMLULUK

Özel Kursların; hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere, meslektaşlarına, topluma, özellikle kendisine yönelik sorumlulukları vardır.

Bu sorumluluklar;

 1. Özel Kurslar mesleki çalışmalarında mesleki standartlara uygun çalışma ortamı ve teknolojik donanımı sağlamalıdır.
 1. Kurs İşletmeciliği hem beyin hem de bedensel bir emeğin ürünüdür. Kutsal olan bu emeği ucuza satarak mesleğe ve meslektaşlarına karşısorumsuzluk yapamaz. Düşük ücret işin kalitesini de düşüreceğinden kabul edilmemelidir. İş, ya kaliteli ve standartlara uygun yapılmalı ya da hiç yapılmamalıdır.

 

F. İLKELİ VE TUTARLI OLMAK

 1. Her meslek mensubunun gerek hizmet sunumunda, gerekse özel hayatında ilkeli olmalı, meslek mensubu kendi ilkelerini tespit etmeli ve bu ilkeleri ödün vermeden uygulamalıdır.
 1. İlkeler sade bir dille yazılı ve anlaşılır olmalıdır.
 1. Özel Kursların çalışanları da bu ilkelere uymaya özen göstermelidir.

 

G. TARAFSIZLIK

 1. Özel Kurslar tarafsız olmalıdır. Mesleki çalışmalarını ve görüşmelerini öğrenci yararı ve kamu yararı adına, mesleki bilgi ve tecrübesi dahilinde yürürlülükteki mevzuata ve mesleki kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
 1. Özel Kurslar, yaptığı işte tarafsızlığına zarar verecek baskılarla karşılaşabilir. Bu olası baskıların ortaya çıkacağı durumları önceden tahmin pratikte mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda ön yargı ve diğer etkileri ortaya çıkaracak ilişkilerden kaçınmalıdır.
 1. Özel Kurslar, hizmetlerinin sunulmasında görevli personelinde tarafsızlık ilkesine bağlılığını sağlamalıdır.
 1. Özel Kurslar, tarafsızlıklarını etkileyecek, menfaat sağlayıcı teklif ve önerilerden kaçınmalıdırlar. Bu kuralı çalıştıkları kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinde de göz önünde bulundurmalıdırlar.

 

H. GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA

 1. Özel Kurslar sahip oldukları bilgileri ifşa edemez; çeşitli kanunlarda muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden yararlanmaya kalkışamaz. Bu kural, Özel Kursların meslek standartlarına uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmek için bilgi açıklaması durumunda geçerli değildir. Tanıklık etmek sırrın ifşası sayılmaz.
 1. Adli yargıya göre, suç sayılan hallerin yetkili mercilere bildirilmesi mecburidir. Bu, muhbirlik değil tersine vatandaşlık görevi olarak kabul edilmelidir. Özel Kurslar sahip olduğu bazı bilgilerin açıklanması gerektiğinde Açıklayacağı bilgilerin doğru kişilere açıklandığından emin olmalıdır. Bu açıklamadan dolayı, yasal bir takibe uğrayıp uğramayacağı hakkında meslek kuruluşunun (derneğinin) hukuk danışmanından görüş almalıdır.

 

I. ÖZEL KURSLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 1. Özel Kurslar arasında; karşılıklı saygı, dayanışma ve güvene dayanan bir ilişki kurulmalıdır.
 1. Özel Kurslar birbirlerine mesleki konularda yardımcı olmalı, bilgilerini diğer meslek mensupları ile paylaşmalıdırlar,
 1. Özel Kurslar arasında hiçbir şekilde din, mezhep, cinsiyet ve bölgeciliğe dayanan ayrımcılık yapılmamalı, gruplaşmalara izin verilmemelidir,
 1. Özel Kurslar birbirleri aleyhine kullanabilecekleri bilgileri açıklamamalı, onur kırıcı ve karalayıcı davranışlardan kaçınmalıdırlar, 
 1. Herhangi bir şekilde zor durumda kalan meslek mensubu problemleri ile baş başa bırakılmamalı, yardımlaşma ve dayanışma sağlanmalıdır.

 

J. DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Özel Kurs İşletmecileri mesleki çalışmalarında; bakanlıklar, Milli Eğitim İl/İlçe Müdürlükleri, vergi daireleri, sigorta müdürlükleri, bağ-kur, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, il özel idareleri vb. kurum ve kuruluşlarla olan görüşme ve yazışmalarında genel ahlak kuralları ile nezaket kurallarına daima dikkat etmeli, ayrıca bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde kişisel bakım, giyim kuşam, kullanılacak dil mesleğe uygun olmalıdır.

 

K. TOPLUMSAL YAŞAM VE DAVRANIŞ

 1. Özel Kurs İşletmecileri toplumdaki saygın yerini her zaman korumalı, mesleğin değerini düşürecek davranışlardan uzak durmalı,
 1. Kılık kıyafeti mesleğin saygınlığına uygun olmalıdır.”İnsanların kılık kıyafetlerine göre karşılandığı, fikirlerine göre uğurlandığı” unutulmamalı,
 1. Mesleki örgütlerin düzenlediği sosyal faaliyetlere koşulların uygunluğu ölçülerinde katılınmalı, toplumsal yaşamda basit ilişkilerden kesinlikle kaçınılmalı,
 1. Diğer meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle güncel sorunların çözümünde yardımlaşma ve dayanışma içinde olunmalıdır.

 

I. ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışanlar, Öğretmen Alımları

 1. Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uymalı,
 2. Bir başka Özel Kursun öğretmenini öğrencileriyle birlikte almazlar.
 3. Bir başka Özel Kursun öğretmeni veya çalışanı ile yeni eğitim dönemi için sözleşme yapacak kurumlar, kişinin çalıştığı kurumdan referans isterler. Bir hafta içinde referans gelmezseÖZKURDER’e bildirerek, sözleşme yapılır. Kişinin çalıştığı kuruma bir hafta içinde sözleşme yapıldığı bildirilir,
 4. Kurumlar bir başka Özel Kursun öğretmeni ya da çalışanına doğrudan transfer teklifi yapamazlar. Ders kesimi tarihinden önce Özel kurslar bir başka Özel Kursun öğretmeni ile sözleşme yapamaz, kendi öğretmeni ya da çalışanı ile sözleşme yenileyemezler.(Yabancı öğretmenler için süre kısıtlaması yoktur),
 5. Aynı eğitim dönemi için iki kurumla birden yasal sözleşme yapan çalışan elemanlar iki kurumca da çalıştırılamazlar,
 6. Çalışanların tüm yasal haklarını tam olarak ve zamanında verirler.

 

M. ÖĞRENCİ ALIMLARI

Kurslar ilan ettikleri ücretler üzerinden öğrenci alırlar. Haklı gerekçelere dayanmayan ve önceden beyan edilmeyen indirimler yapamazlar. Ücretlerini pazarlık konusu haline getiremezler. Bir başka özel kurstan grup halinde gelecek öğrencilere özel imkanlar tanıyamazlar. Belli bir kurstan gelenlere özel indirimler uygulayamazlar.

 

N. İLAN, REKLAM, TANITIM

 1. Özel kurslar tanıtım amaçlı reklam ve duyurularında sadece kendi olumlu yönlerinikullanırlar. Bu tip reklam ya da duyurularda diğer kurumlarla kıyaslama yapamazlar. Eğitim öğretimin genel felsefesine aykırı düşecek ve özel kursçuluğun imajına zarar verecek şekilde tanıtım yapamaz. Reklam ve tanıtımlarda kamuya açık bilgiler kısmi olarak alıntı yapılarak ve değiştirilerek kullanılamaz. Özel kurslar kurumlarında var olmayan olanak veya hizmetleri var gibi göstererek kamu oyunu ve kursiyerleri aldatmaz, yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunamazlar.
 1. Resmi ilan ve duyurular kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır. Bu tip ilanlarda sunulan bilgileraçık ve tam olarak anlaşılır biçimde sunulmalıdır.
 1. Özel kurslar reklam, ilan, afiş ve duyurularını yaparken bir diğer kurumu rahatsız etmemeye ve centilmenlik sınırlarını aşmamaya dikkat etmeli, kurumlar bir başka kurumun ilan, reklam ya da duyurusunu engelleyecek ya da bu tanıtıma zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

 

SONUÇ

ÖZKURDER üyeleri yönetim Kurulunca oluşturulan, komisyon tarafından saptanan ve yukarıda belirtilen “ÖZKURDER İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler.(Tüzüğün ilgili maddesi)

 • Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, diğer üyeler doğrudan yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde Haysiyet Divanına sevk eder.
 • Haysiyet Divanı, sevk edilen üye ile ilgili gerekli tüm incelemeleri yapar, gerek görürse tarafları dinler ve tüzüğün ilgili maddesine göre karara varır.(Üyeliğin sona ermesi veya Üyeliğin askıya alınması)