:: Genelge - 1 ::
  

T.C.

MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI

Çıraklık Ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

  

Sayı   : B.08.0.ÇYG.0.15.02.01/ 1935                                                                                                               07 Nisan 2005

Konu : Sınavlara Hazırlama ve Destek Programları

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  

GENELGE

2005/22

 

İlgi: a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.

        b) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

           

Bakanlığımız Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimleri olan halk eğitimi merkezleri; her yaş, eğitim, kültür ve gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza yönelik  olarak okul dışı eğitim programlarının da yer aldığı çeşitli kurs faaliyetleri düzenlemektedir.

 Ülkemizin en uzak yerleşim birimlerine kadar ücretsiz olarak düzenlenen bu faaliyetler içerisinde eğitim ve öğretime destek programları önemli bir yer teşkil etmektedir.

 İlgi (b) Yönetmeliğin 93. ve 94. maddeleri hükümlerine göre düzenlenen sınavlara hazırlama, fen bilgisi, Türkçe, matematik, Kimya, yabancı dil alanlarında eğitim ve öğretime destek programlarına örgün eğitime devam eden veya tamamlamış durumda olan kişiler katılmaktadır.

 Söz konusu kurslar, büyük oranda Bakanlığımızın gözetim ve denetimindeki Özel Öğretim Kurumlarınca düzenlenmektedir. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı birçok yerleşim biriminde özel öğretim kurumu bulunmamaktadır. Özel öğretim kurumlarının bulunduğu yerleşim birimlerinde de her vatandaşın bir ücret karşılığında bu kurumlardan yararlanması ekonomik bakımından mümkün olamamaktadır. Bu durum, eğitimde imkan ve fırsat eşitsizliğine sebep olmaktadır.

 Özel öğretim kurumlarının bulunmadığı yerleşim birimlerinde öncelikli olmak üzere,  ekonomik durumları elverişli olmayan vatandaşlarımızın, devletin sunduğu eğitim ve öğretime destek programlarında azami ölçüde yararlanması anayasal bir haktır.

 Halk eğitimi  merkezlerinin kuruluş amacı, bu tür hakların kullanılması imkan ve fırsat eşitliği sağlamaktır.

 Bu nedenle;

1.      Halk eğitimi merkezleri: özel öğretim kurumlarının bulunmadığı yerleşim birimlerinde öncelikli
          olmak üzere tüm ülke düzeyinde, ekonomik durumları ücret karşılığında sınavlarına hazırlama, fen
          bilgisi. Türkçe, matematik, yabancı dil ve benzeri eğitim ve öğretime destek programlarına devam
          etmeye elverişli olmayan vatandaşlarımıza yönelik kurs faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır.

      2.      Bu kursların açılmasında çevredeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
      kuruluşlarıyla işbirliği yapılacaktır.

  3.      İlgi (a) Kanunun 41. maddesinin 1. paragrafındaki “ yaygın eğitim, örgün eğitim ile
  birbirini tamamlayacak , gerektiğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü
  imkanlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir”  hükmü gereğince
  çevredeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının imkanlarından yararlanılması yönünde İl ve İlçe
   Milli Eğitim Müdürlüklerince Gerekli önlem alınacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını arz/rica ederim.

 

                                                                                                              Doç. Dr. Hüseyin Çelik

                                                                                                                 Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM

Gereği              : Bilgi:

AB Planı            Cumhurbaşkanlığı  Genel Sekreterliği

                          Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

                          Başkanlık

                          İlgili Bakanlıklar